Tag Archives: parkirišče

Občina po meri invalidov, občani pa ne!

Čeprav so Mariboru na začetku tega meseca slavnostno podelili listino ‘Občina po meri invalidov’ in so invalidska društva resnično lahko ponosna na delo Nataše Rebernik, prve predsednice Sveta invalidov Maribor, drugega in sedanjega predsednika tega sveta Aleša Škofa ter vseh članov sveta, ki se aktivno in prizadevajoče trudijo doseči, da bi se v Mariboru na vseh področjih življenja gibalno oviranih, gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih ter vseh drugih invalidov zadeve izboljšale v čim večji meri, se v kakem trenutku zdi, da bi morali komu uliti v glavo zavest, da so poleg zdravih in popolnoma gibalno sposobnih tudi takšni, ki potrebujejo za izstop iz vozila več prostora, in da so parkirna mesta, rezervirana za invalide, namensko poleg vhodov v stanovanjske bloke, zavode, institucije in trgovine. Ne zato, ker se invalidom ne bi dalo hoditi preko celega parkirišča, ampak zato, ker to ne morejo narediti, vsaj ne v taki meri kot zdravi in gibalno neovirani ljudje.

Prav danes sem bila priča, kako brezobzirno in brez najmanjše slabe vesti so nekateri vozniki parkirali svoja vozila čim bližje enemu od vhodov v mariborski Europark. Pa kaj potem, če je bil na tleh znak, da je parkirno mesto rezervirano za invalide, in kaj potem, če je poleg parkirnih mest bila velika tabla, s katero so vsaj malo želeli potrkati na vest voznikov, ki jim je vseeno za oznake na tleh in za sočloveka. Že zjutraj, ko sem se pripeljala tja, so bili vsi prostori za invalide polni, a le en kombi in eno osebno vozilo sta bila opremljena s kartico, s katero si invalidi načeloma lahko izborijo svoje parkirno mesto.

Ob odhodu sem vzela iz žepa telefon, da poslikam tako tablo kot listke, s katerim so se nekateri vozniki na videz rešili slabe vesti. Prav previdno in hitro sem fotografirala nekaj vozil, saj so me izkušnje naučile, da je to treba narediti hitro in preden pride lastnik vozila iz trgovine. Večinoma namreč nimajo samo slabe vesti, ker so parkirali na mesto za invalide, ampak delujejo po načelu ‘Napad je najboljša obramba’ in planejo po tistemu, ki bi rad spremenil zadeve na bolje.
Prav takrat sem opazila tudi gospoda K., ki je vozilom pravzaprav lastnikom vozil za brisalce zatikal letak za nevestne voznike. Zapletla sva se v pogovor. Povedal je, da upa, da kdo od opozorjenih voznikov ne bo več parkiral na ‘invalidskih mestih’, pa tudi to, da se znova in znova čudi, kako ga vozniki napadajo, ko jih osebno opozori, da so parkirali na parkirnem prostoru za invalide, in jih prosi, da bi premaknili vozilo. Veliko se jih spravi nanj besedno, nekaj bi najrajši dvignilo tudi roko nad njim, ker jih je zmotil v njihovem prepričanju, da lahko počnejo vse.

Škoda, da nekateri (še vedno) ne premorejo čuta za soljudi. Res.

Tabla kar bode v oči, pomaga pa očitno ne!

Tabla kar bode v oči, pomaga pa očitno ne!

Letak, s katerimi bi radi opozorili voznike, da bi morali dati prednost tistim, ki jim parkirno mesto pripada.

Letak, s katerimi bi radi opozorili voznike, da bi morali dati prednost tistim, ki jim parkirno mesto pripada.

Nekateri vozniki so se 'znašli' in odtrgali z letaka besedilo ter simbolno sliko dali v avto. Pa vendar - to ni prava identifikacija!

Nekateri vozniki so se 'znašli' in odtrgali z letaka besedilo ter simbolno sliko dali v avto. Pa vendar - to ni prava identifikacija!

Invalidi dobijo na upravni enoti pravo kartico, s katero potrjujejo, da lahko parkirajo na parkirnih mestih za invalide.

Invalidi dobijo na upravni enoti pravo kartico, s katero potrjujejo, da lahko parkirajo na parkirnih mestih za invalide.

Gajbice, sneg in druge zimske pogruntavščine

15. novembra se uradno začne ‘zimska sezona’.

Snega verjetno takrat še ne bomo imeli, lahko se bomo pa pripravili nanj. Sploh ker se bomo morali borit. Zavihat rokave in bentit z rdečim nosom in prezeblimi rokami, medtem, ko bomo čistili parkirplac. Naš. Parkirplac na nekem parkirišču, ki smo ga določili, da je naš. Valjda, da je, saj je ja tam naš avto. In ko imaš enkrat svoj parkirplac, ga ne daš iz rok, no izpod koles.

Že imate pripravljene gajbice? Vam povem, ne ustrezajo. Za rezervacijo in zavarovanje našega parkirplaca gajbica ni dovolj. Na našem parkirišču so poleti aktivirane zapornice za nekaj posameznih parkirplacev, ker je pač treba tudi poleti imeti rezerviran plac. Zjutraj, preden odpelješ s parkirišča, jo dvigneš s tal parkiplaca in jo zakleneš. Čez osem ur, ko se vrneš iz službe, pa odkleneš in postaviš avto na parkirplac. In kaj, če morajo drugi parkirat na pločniku ali na travi, ker ne najdejo parkirplaca. Njihov problem. Mi smo ga našli in ga bomo obdržali. Pozimi je pač žal treba najprej sčistit sneg, da najdeš na tleh zapornico in jo zakleneš, preden se odpelješ. No, če je zamrznjena na tla, pa daš na parkirplac, kar najdeš uporabnega. Samo da ostane. In za vsak slučaj napišeš na kako škatlo, ki jo vržeš med druge stvari, da boš, če bo tam kdo parkiral, rezal gume. Ne svoje, ampak njegove.

Aja, pa lopate bomo pripravili. Ne za kidanje snega s pločnika in ceste, ker to ni naše delo, ampak za metanje snega z naše dovozne poti na cesto in pločnik. Pa ja ne bomo imeli na našem dovozu snega. Če je pa nevarno. Naj bo na cesti. Po možnosti že spluženi, tako da lahko oblikujemo take majhne otoke snega in ledu. Hm, kaj če bi potem ocenjevali še umetniki vtis otokov?

Gume pri nas ne bomo menjali, zakaj bi jih, je brez zveze. Še bolj brez zveze je čistit avto. Sploh, če se človeku mudi, ja ne bo snega in leda pucal z avta. Saj je ja dovolj, da malo obriše sprednjo šipo, ravno toliko, da nariše smajlija, pa skozi njegove oči gleda na cesto in pločnike.

Človek mora vedeti, za kaj se bori, a ne? Pa kaj če so za to predpisane globe ….

(A moram povedat, da je treba zgornje besedilo brat med vrsticami in da jaz tega ne delam, vidim pa, da dela tako veliko ljudi. In eni so prav smešni v tej svoji borbi, v kateri ne vidijo čez svojo gajbico …)

No, pa še tole iz zakona, da boste vedeli, da človek lahko za zgornja dejanja plača globo:

Citiram:

Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB4)

113. člen

(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje parkirnih prostorov oziroma preprečevanje parkiranja, puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek material, ga pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako drugače onesnažiti.

(8) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali druga fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali četrtega odstavka tega člena.

(9) Z globo najmanj 2.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali petega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 250 eurov.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 56/08 in 58/09 in 36/10)

Zima in zimske razmere

114. člen

(1) Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih razmerah.

(2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.

(3) Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti.

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani vozila, odredi odstranitev policist. Odstranitev vozila opravi na stroške lastnika vozila izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, in voznik, ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet, se kaznuje voznik z globo 400 eurov.

(6) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 120 eurov. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z najmanj 4.000 eurov, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.